Tajništvo: 02 450 10 90 | Odjava prehrane: 02 450 10 98 info@abesednjak.si
Select Page

Zgodovina šole

Začetek Osnovne šole Angela Besednjaka Maribor sega v leto 1953, ko je bila 3. decembra z odlokom Mestnega ljudskega odbora št. 14626/1-53 ustanovljena VI. nižja gimnazija v Mariboru. Prevzela je dijake desetih popoldanskih oddelkov II. gimnazije in učiteljski zbor, ki je v teh razredih poučeval. VI. nižja gimnazija ni imela svojih prostorov. Gostovala je v zgradbi današnje II. gimnazije v Žolgarjevi ulici 18. Obsegala je pet prvih, tri druge in dva tretja razreda. Pouk je potekal popoldne. Ob ustanovitvi je bilo v šolo vpisanih 172 fantov in 184 deklet, skupaj 356 učenk in učencev.

V veliki šolski reformi leta 1958 so bile nižje gimnazije združene s štiriletnimi osnovnimi šolami. Uzakonjena je bila enotna osemletna osnovna šola. Polovica učencev VI. nižje gimnazije je bila vpisanih na Osnovno šolo Slavka Šlandra (5., 6., 7., 8. razred), polovica učencev iz Osnovne šole Slavka Šlandra pa v IV. osnovno šolo (1., 2., 3., 4. razred). Leta 1960 se je IV. osnovna šola (prej IV. gimnazija) preimenovala v Osnovno šolo Angela Besednjaka.

Nagla gradnja stanovanj in večanje števila prebivalcev v tem delu mesta sta botrovala množičnemu vpisu v šolo, ki je leta 1965 končno dočakala nove prostore na Celjski ulici 11. Šolo je tega leta obiskovalo 806 učencev, v posameznem razredu pa je sedelo povprečno 34 učencev. Ker telovadnica še ni bila zgrajena, je pouk telovadbe potekal v popoldanskih urah v zgradbi II. gimnazije. Marca 1967 je bila dograjena tudi telovadnica ter upravni prostori šole.

V začetkih delovanja se je šola soočala predvsem z izzivi samostojnega poslovanja in organizacijo pouka, z menjavami ravnateljev, z epidemijami otroške paralize in gripe, kakor tudi z veliko prostorsko stisko. Posledica le-te je bila organizacija pouka v treh izmenah in s skrajšanim učnim programom.

Sedemdeseta leta je šolo obiskovalo povprečno 912 učencev na leto. Največ vpisanih otrok je šola dosegla v šolske letu 1981/1982, in sicer 970. Povečanje oddelkov je gotovo vplivalo na delovne pogoje učencev in učiteljev. Učenci 5., 6., 7., 8. razredov so imeli pouk samo popoldan, dva oddelka sta pričenjala pouk ob 10.30, ostali razredi pa izmenično dopoldan in popoldan. Kljub temu je šola v tem času veljala za eno najuspešnejših.

Od druge polovice osemdesetih let prejšnjega stoletja je število učencev počasi in postopoma padalo. Ob prelomu tisočletja, v šolskem letu 1999/2000, je šolo obiskovalo manj kot 500 otrok.

Dobri dve desetletji kasneje, v jubilejnem šolskem letu 2023/2024 šolo obiskuje 544 učenk in učencev.

Vsako obdobje je na svoj način določalo razvoj šole. Spremembe so bile stalnica, a skupna nit zmeraj predanost vzgojno-izobraževalnemu delu in skrbi za učence. Sistemske spremembe, največja med njimi uvedba devetletke, projekti in izboljšave, obnove prostorov, nabave didaktičnih pripomočkov, nadgradnje računalniške opreme ter sodobni trendi poučevanja so šoli dajali vedno nov in svež zagon za naprej. Številni izjemni učni rezultati učencev šole, kakor tudi uspehi na tekmovanjih iz različnih predmetnih področij, pričajo o odličnosti šole in vseh tistih, ki so jo sooblikovali polnih sedem desetletij.

Pripravila: dr. Manja Flisar Šauperl

 

Prilagodi izgled strani